VEX v5 clawbot

#SHAPESHIFT – Adjustments

By: LionTheJust8 and Leo Savitsky
January 17, 2020
VEX v5 clawbot

#SHAPESHIFT – The support for the claw

By: Leo Savitsky
January 17, 2020
VEX v5 clawbot

#SHAPESHIFT Putting a motor on

By: Leo Savitsky
January 17, 2020
VEX v5 clawbot

#SHAPESHIFT – Putting on a gear

By: Leo Savitsky
January 17, 2020
VEX v5 clawbot

#SHAPESHIFT – Knolling work station

By: Leo Savitsky
January 17, 2020
Vex Clawbot

Vex V5 Robot

By: Leo Savitsky
January 17, 2020
VEX v5 clawbot

Claw Robot

By: Leo Savitsky
January 17, 2020
VEX v5 clawbot

#SHAPESHIFT – Building the base

By: Leo Savitsky
January 17, 2020
VEX v5 clawbot

#SHAPESHIFT – Removing unnecessary parts

By: Leo Savitsky
January 8, 2020
VEX v5 clawbot

#SHAPESHIFT – Putting on the claw

By: Leo Savitsky
January 8, 2020
VEX v5 clawbot

#SHAPESHIFT – Experimenting

By: Leo Savitsky
January 8, 2020
VEX v5 clawbot

#SHAPESHIFT – Wrist is almost complete

By: Leo Savitsky
January 8, 2020
Load more stories